Košík 0x

0,00 Kč

Obchodní podmínky

Společnosti GORDON CAR sro, identifikační číslo 28599268 , se sídlem Zámecké náměstí 17/7, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov , zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 32805

(dále jen „ prodejce “).

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky prodávajícího (dále jen nebo „ VOP “) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „ OZ “) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě zejména, nikoli však výlučně, kupní smlouvy služeb (dále jen „ Smlouva “) uzavírané mezi prodejcem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „ kupující “) zpravidla, nikoli však výlučně písemnou formou. Prodávající a kupující jsou společně označováni jako „ Strany “.

1.2. Tyto VOP končí platnost a účinnost 17.03.2021.

1.3. Je-li určitou formou odkázáno při uzavírání smluv na obchodní podmínky, jsou tím myšleny tyto VOP, případně její pozdější verze.

1.4. Ustanovení odchylek od VOP je možné sjednat ve Smlouvě, zejména v nabídce nebo poptávce, které zůstávají součástí Smlouvy. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP. Poskytovatel je oprávněn vyhotovit cenník zboží a služeb, který se stává součástí VOP dnem zveřejnění.

1.5. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou zpravidla vyhotoveny v českém jazyce a řídí se českým právním řádem. Veškeré spory ze Smlouvy, i kdyby byly smluvní dokumenty vyhotoveny v jiném jazyce, budou řešeny před soudy České republiky podle právního řádu České republiky.

1.6. Znění VOP může prodávající jednostranně měnit či doplňovat nehledě na povahu změněného ustanovení. Tato ustanovení nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

1.7. Strany vyloučily jakýkoli dopad obchodních zvyklostí na Smlouvu. Příslušná část § 545 a celý § 565 OZ jsou vyloučeny.

1.8.  Spotřebitel a informace pro spotřebitele.  kupující, jenž uzavírá Smlouvu s prodávajícím mimo svoji podnikatelskou podporu či podporu jiného podnikatele, jehož jménem vystupuje je spotřebitelem.

 

Informace pro spotřebitele. O charakteru zboží je informován na webovém rozhraní a pokud možno i ve smluvních dokumentech. Spotřebitel je varován, že zde existuje nebezpečí, že se spotřebitel porání při neopatrném užívání zboží, např. uklouznutí na ledu apod., což prodejce nemůže ovlivnit a spotřebitele tedy existuje nebezpečí vzniku škody či újmy. Spotřebitel je osobou s rozumným průměrem člověka a je varován, aby při užívání výrobku zohlednil povětrnostní a další podmínky a své rozhodnutí k dispozici se zbožím, zejména o skutečnostech pro něj významné, řídil se návodem a konzultoval je jinou osobou, např. ošetřujícím lékařem, právníkem, účetním apod. Prodávající neposkytuje službu investiční rady, doporučení či charakter a způsob, jakým spotřebitelem je případné poradenství ke zboží vykládá je čistě subjektivní. Spotřebitel je po dobu trvání Smlouvy a před jejím uzavřením oprávněn dotázat prodávajícího na doplňující informace ke zboží a požádat o vysvětlení, jež mu vždy poskytne prodávající. Dodavatelem zboží je osoba prodávajícího. Není-li výše ujednáno jinak, platí pro kupní smlouvu omezení dodání výrobků v rámci České republiky a prodejce akceptuje jako způsoby platby převodem na účet, platbu v hotovosti a platbu prostřednictvím webového rozhraní. Ceny jsou spotřebiteli sdělovány s připočteným DPH. Prodávající informuje v těchto podmínkách o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění spolu s údaji o tom, kde lze reklamovat těchto obchodních uplatnění. (viz níže). jež mu v odpovídající době poskytne prodávající. Dodavatelem zboží je osoba prodávajícího. Není-li výše ujednáno jinak, platí pro kupní smlouvu omezení dodání výrobků v rámci České republiky a prodejce akceptuje jako způsoby platby převodem na účet, platbu v hotovosti a platbu prostřednictvím webového rozhraní. Ceny jsou spotřebiteli sdělovány s připočteným DPH. Prodávající informuje v těchto podmínkách o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění spolu s údaji o tom, kde lze reklamovat těchto obchodních uplatnění. (viz níže). jež mu v odpovídající době poskytne prodávající. Dodavatelem zboží je osoba prodávajícího. Není-li výše ujednáno jinak, platí pro kupní smlouvu omezení dodání výrobků v rámci České republiky a prodejce akceptuje jako způsoby platby převodem na účet, platbu v hotovosti a platbu prostřednictvím webového rozhraní. Ceny jsou spotřebiteli sdělovány s připočteným DPH. Prodávající informuje v těchto podmínkách o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění spolu s údaji o tom, kde lze reklamovat těchto obchodních uplatnění. (viz níže). Ceny jsou spotřebiteli sdělovány s připočteným DPH. Prodávající informuje v těchto podmínkách o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění spolu s údaji o tom, kde lze reklamovat těchto obchodních uplatnění. (viz níže). Ceny jsou spotřebiteli sdělovány s připočteným DPH. Prodávající informuje v těchto podmínkách o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění spolu s údaji o tom, kde lze reklamovat těchto obchodních uplatnění. (viz níže).

 

V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který nemůže vyřešit vzájemnou dohodou, spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určeného subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.

 

Prodávající vydá na základě elektronické uzavřené smlouvy potvrzení o jejím uzavření, a to především v podobě.

 

Nemožnost odstoupení od kupní smlouvy. V případě, že zboží bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu nebo v případě dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči, nelze spotřebitelem odstoupit od smlouvy, a také v případech, kdy toto zboží bylo dodáno s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před zálohm lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodejce sdělil a sdělil před uzavřením smlouvy spotřebitele, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

1.9. Podnikatel.  kupující, jenž uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské aktivity či aktivity jiného podnikatele, jehož jménem vystupuje je spotřebitelem. Kdykoli, kdy při jednání či uzavírání smlouvy uzavírá IČ, např. prováděcí fakturační údaje, do objednávky apod. je pro účely kupní smlouvy podnikatelem.

 

1.10. Tam, kde se hovoří v těchto VOP či jiných smluvních dokumentech o spotřebiteli, pak tato práva vznikají pouze kupujícímu, který je spotřebitelem.

 

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce repas-autodilu.cz (dále jen „webové rozhraní obchodu“) může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

 

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně VOP).

 

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost či nedostupnost uživatelského účtu či webového rozhraní obchodu způsobenou zaviněním třetích osob.

 1. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Tento seznam zboží je k nahlédnutí rovněž v provozovnách prodávajícího. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou pouze informačního charakteru a prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží, ustanovení § 1732 odst. 2 OZ je tak vyloučeno.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Pro dodání zboží od zahraničí si strany ujednají samostatný režim a samostatné náklady, kdy i takové ujednání se řídí těmito VOP.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.3.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.3.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Do doby takovéhoto potvrzení není prodávající povinen plnit Smlouvu, a to i v případě, že již předtím došlo k akceptaci objednávky kupujícího z jeho strany.

3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, případně převzetím objednaného zboží kupujícím.

3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít Smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu. Prodávající a kupující vylučují aplikaci ustanovení § 1740 odst. 3 OZ, jakákoli změna oproti původní nabídce je považována za novou nabídku k uzavření Smlouvy ze strany kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.9. Objednávka může být uzavřena i telefonicky, prostřednictvím e-mailové komunikace či v provozovně prodávajícího. V případě, že dojde k uzavření Smlouvy v provozovně prodávajícího, bere kupující na vědomí, že v takovém případě se na smluvní vztah s prodávajícím neuplatní příslušná zákonná ustanovení, která se vztahují k uzavíráním distančních smluv.

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího uvedený v potvrzení objednávky (dále jen „účet prodávajícího“);
 • popřípadě jiným způsobem, který je uveden na webovém rozhraní obchodu.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do sedmi dnů od uzavření Smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se tak na vztah mezi prodávajícím a kupujícím nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Kupujícímu nepřísluší další žádná práva z vadného plnění, byla-li sleva poskytnuta právě pro nějaký nedostatek zboží z takové vady.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo v tištěné podobně spolu s dodáním objednaného zboží.

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Kupující, který ve vztahu k prodávajícímu vystupuje jako spotřebitel, má právo na odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů dle ustanovení § 1829 a násl. OZ. Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že takovéto odstoupení není možné v případech upravených v ustanovení § 1837 OZ, kdy některé z možných případů jsou zmíněny v úvodním ustanovení informací pro spotřebitele.

5.2. Odstoupení od Smlouvy dle ustanovení 5.1 VOP musí být prodávajícímu odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od Smlouvy může kupující-spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. K odstoupení od Smlouvy může kupující-spotřebitel využít formulář pro odstoupení od Smlouvy dostupný zde.

5.3. V případě odstoupení od Smlouvy dle ustanovení 5.1 či 5.10 obchodních podmínek se Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odeslání odstoupení od Smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené nad rámec běžného opotřebení a, je-li to možné, v původním obalu. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od něho na základě Smlouvy přijal, a to nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odstoupení od Smlouvy. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující vrátí příslušné zboží nebo prokáže, že jej již prodávajícímu odeslal.

5.4. Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno nad rámec běžného opotřebení či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu-spotřebiteli nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.5. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy kupujícím-spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující-spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Pro vrácení dárku se uplatní stejná lhůta jako pro vrácení zboží.

5.6. V případě odstoupení od Smlouvy (ze strany kupujícího-spotřebitele), hradí kupující-spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží kupující.

5.7. V případě, že kupující-spotřebitel nepřevezme objednané zboží, nejedná se o odstoupení od Smlouvy, ale o porušení Smlouvy, v tomto případě má prodávající právo na náhradu škody tímto porušením vzniklou.

5.8. Jiné důvody pro odstoupení od Smlouvy, které se uplatní i na prodávajícího, jenž není spotřebitelem, upravuje OZ.

5.9. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od Smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.10. V případě, že předmětem Smlouvy je několik kusů či druhů zboží, vztahuje se právo odstoupit od Smlouvy na každé zboží zvlášť, přičemž je pro tento účel považováno, že ke každému kusu byla uzavřena samostatná Smlouva.

5.11. Prodávající může kdykoliv částečně nebo v plném rozsahu odstoupit od Smlouvy či ji vypovědět, zejména pokud kupující neposkytl součinnost, zachoval se či hrozí, že se zachová tak, že dojde k porušení Smlouvy, kdykoli do dodání zboží, změní-li se charakter zboží či zboží již v této variantě není vyráběno. Prodávající je povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky do třiceti (30) dnů od vystavení příslušného účetního dokladu (a jeho potvrzení kupujícím), který bude vystaven na základě odstoupení od Smlouvy, a to stejným způsobem, jakým peněžní prostředky kupujícího od kupujícího přijal, avšak pouze v případě, že ji přijal (kupující zaplatil prodávajícímu).

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Kupující je povinen zboží po převzetí jakýmkoli způsobem zkontrolovat, zda nemá vady a tyto bez zbytečného odkladu ohlásit prodávajícímu či přepravci.

6.2. Je-li prodávající podle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit a požadovat náhradu škody vzniklou tímto porušením.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci, popř. prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Přijetím zásilky kupující stvrzuje, že je zásilka doručena v pořádku a nepoškozená. Z logistických důvodů může zboží dorazit v neoriginální kartonové krabici/balení.

6.5. Prodávající je povinen spolu se zbožím dodat i návod pro odbornou montáž zboží, který by měl kupující ve vlastním zájmu dodržet. V opačném případě, tedy pokud kupující tento návod nedodrží, a v tomto důsledku se objeví na zboží vada způsobená neodbornou montáží, bere kupující na vědomí, že takovéto nedodržení návodu na odbornou montáž může mít za následek zamítnutí reklamace vznesené vůči prodávajícímu.

6.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 1. ODPOVĚDNOST ZA VADY

7.1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až OZ a dále reklamační řád. Práva z vadného plnění vznikají v samostatném režimu každé jedné Smlouvy a nejsou kombinovatelná, lze je tedy uplatnit výhradně v režimu Smlouvy, kde došlo k zaviněnému porušení Smlouvy prodávajícím.

7.2. Další práva a povinnosti stran související s právy z vadného plnění upravuje reklamační řád prodávajícího.

8.1. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn podmínit uzavření Smlouvy tím, že se kupující zaváže k předání stejného druhu zboží – turbodmychadla. O této skutečnosti bude prodávající informovat kupujícího vždy dopředu před tím, než bude kupující oprávněn podat návrh k uzavření Smlouvy.

8.2. Kupující se zavazuje předat turbodmychadlo stejného typu a značky jako té, které objednává od prodávajícího. To nevylučuje individuální domluvu mezi prodávajícím a kupujícím na tom, že bude moci kupující předat i jiné turbodmychadlo.

8.3. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím uhrazení finanční částky, která bude zajišťovat povinnost kupujícího vrátit staré turbodmychadlo (dále jen „Zajištění“). O výši Zajištění bude prodávající informovat dopředu, stejně jako o způsobu, jakým může kupující toto Zajištění uhradit. V případě, že kupující svou povinnost splní, a tedy odpadne i důvod Zajištění, vrátí prodávající Zajištění kupujícímu na bankovní účet, který uvede kupující v objednávce nebo který si kupující pro takový účel zvolí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy dojde ke splnění povinnosti kupujícího.

8.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn vrátit jen poměrnou část Zajištění sníženou o náklady, které bude muset prodávající vynaložit na opravu poškozeného předaného turbodmychadla kupujícím či na nákup jeho chybějících dílů. O těchto nákladech je prodávající povinen kupujícího informovat a na jeho žádost mu je i hodnověrným způsobem prokázat.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží, tj. připsáním celé kupní ceny na bankovní účet prodávajícího, nejdříve však současně v momentu předání zboží prvnímu přepravci či v momentu odevzdání přímo kupujícímu.

9.2. Prodávající je oprávněn pověřit třetí osobu splněním svého závazku ze Smlouvy, za jeho splnění však odpovídá nadále tak, jako by plnil sám.

9.3. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

9.4. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

9.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Kupující bere na vědomí, že pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy, jakož i pro některé další důvody, bude docházet ze strany prodávajícího ke zpracování jeho osobních údajů. Bližší informace o tom, jakým způsobem budou zpracovávány osobní údaje zákazníka, včetně rozsahu, účelu a době takovéhoto zpracování a veškerých práv, které lze v této souvislosti uplatnit, jsou k nalezení zde.

 1. DORUČOVÁNÍ

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

12.3. Je-li některá ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se taková stanou, jiná jiná ustanovení nastoupí, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či obchodních podmínek písemnou formu.

12.4. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.5. Kontaktní údaje prodejce , adresa pro doručování:

Nádražní 1089/26, 792 01 Bruntál

E-mail: info@profimania.cz

Telefon: + 420 608 861 236

V Bruntále dne 11.08.2022

GORDON CAR SRO

2024    Profimania.cz - licencovaný prodejce autodílů

TecDoc